Valet 2014

Fler jobb

När Sverige jobbar mår Sverige bra. Jobben måste därför vara
utgångspunkten för politiken. Det ska löna sig bättre att arbeta,
fler ska våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och
växa i Sverige. Det tryggar välfärdens tjänster.
Att få jobb är extra kärvt för unga utan godkända betyg. För
att underlätta för dem har vi i Alliansen sänkt trösklarna till
arbetsmarknaden genom att halvera arbetsgivaravgifterna
för alla under 26 år samtidigt som vi har infört nystartsjobb,
jobbcoachning och halverat matmomsen på restauranger.
Men det räcker inte. För att möta ungdomsarbetslösheten
måste också skolan förbättras med mer kunskap, tidigare
stöd till elever, fler lärare och mindre klasser. Ungdomar ska till
innanförskap genom både utbildning och arbete.
Vår fokusering på arbetslinjen har ökat sysselsättningen
med över 250 000 personer sedan 2006 och vi har nu
högst sysselsättningsgrad i hela EU. Även bland unga har
sysselsättningen ökat och 50 000
fler unga är idag sysselsatta än 2006 och Sverige har EU:s
näst lägsta långtidsarbetslöshet bland unga. Men jobben
behöver fortsätta att bli fler och vårt mål är att över fem miljoner
människor ska ha ett arbete år 2020. Alla som vill ska ha ett jobb
i vårt Sverige.

Fokuseringen på arbetslinjen har ökat sysselsättningen i Skåne, men vi är medvetna om att arbetslösheten är ett problem.

Mer valfrihet

Valfriheten måste fortsätta öka!
Det måste vara möjligt att påverka sitt liv genom att egna beslut
gör skillnad. Ett samhälle som låser in människor i system kväver
sina medborgares initiativförmåga.
Människor ska kunna göra egna val i frågor om vård, skola och
omsorg. Alla människor är olika och det är inte upp till kommunen
att bestämma om sådant som människor själva vet bäst. För
att kunna göra bra val krävs jämförelser och att alternativen är
tydliga och lättförstådda. Det måste förbättras.
Ökad valfrihet leder till bättre kvalitet. Med en mångfald av olika
utförare att välja bland skapas
också en bättre arbetsmarknad för medarbetare som erbjuds en
variation av olika arbetsgivare.
Genom att Alliansen har öppnat upp vård- och omsorgssektorn
för fler aktörer får också många
medarbetare, inte minst kvinnor, på allvar möjlighet att förverkliga
sina idéer genom att kunna starta företag, förbättra sina
anställningsvillkor och påverka sin löneutveckling.
Jobbskatteavdraget och införandet av RUT-avdraget är
exempel på två reformer som ytterligare har ökat valfriheten
och förutsättningarna för fler att få ihop det dagliga livspusslet
samtidigt som de har skapat jobb och gett mer pengar kvar i den
egna plånboken. De reformerna måste vårdas.

Ökad Trygghet

De senaste åren har historiska satsningar gjorts på rättsväsendet.
Resurserna har ökat, poliserna har blivit fler och straffen har
skärpts. Rekordsatsningen har gett resultat och vi kan se att
människors trygghet och förtroende för rättsväsendet ökar och
att allt färre uppger att de har utsatts för brott.
Men där viktigt att fortsätta föra en tydlig politik mot brottslighet.
Polisens tillgänglighet och närvaro ska fortsätta att öka och fler
brott ska klaras upp.
Ett område som jag har jobbat mycket med är våld i nära
relationer. Att känna sig fri och trygg i
vardagen ska vara en självklarhet men idag begränsas framförallt
många kvinnors liv av rädsla och otrygghet. Relationsvåld är ett
stort samhällsproblem och en av vår tids största folkhälsofrågor.
På senare år har vi kraftsamlat mot relationsvåldet. Vi har bl.a.
skärpt straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskränkning
och sexualbrott. Vi har kriminaliserat olaga förföljelse, infört en ny
lag om kontaktförbud och ökat anslagen till landets kvinnojourer.
Alliansen har gjort mycket men ännu mer kan göras och därför
vill jag fortsätta att verka för:
• att förövaren ska flyttas under utredningstiden
• att det ska gå att få hjälp via skyddat boende hela året
• att det skapas fler relationsvåldscentra i hela landet
• att den som slår eller hotar ska ges möjlighet till behandling
mot sitt beteende
• att barn ska få särskild hjälp i rättsprocesser och att
bearbeta sina upplevelser

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: