Skrivet av: Ewa Thalén Finné | mars 10, 2015

Regeringens bostadspolitik efterlyses!

Idag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor i Civilutskottet på Expressens debattsida. Jag och mina alliansvänner i riksdagens civilutskott efterlyser nämligen regeringens bostadspolitik eftersom den hittills har lyst med sin frånvaro.

Det har snart gått ett halvår sedan maktskiftet i höstas och nu börjar vi på allvar både bli oroliga och otåliga över hur regeringen i allmänhet och bostadsministern i synnerhet hanterar en av vår tids just nu viktigaste politiska frågor, nämligen bostadsbristen. Frågetecknen hopar sig och frågan är om regeringen och bostadsministern ens har några politiska förslag eller konkreta lösningar för att kunna öka byggandet i vårt land.

Som jag har lyft fram flera gånger på denna blogg har jag pressat bostadsminister Mehmet Kaplan hårt den senaste tiden på vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att öka bostadsbyggandet. Jag har lyft upp frågeställningarna i allt från debatter och artiklar i olika medier till interpellationer och skriftliga frågor i riksdagen. Varje gång har jag mötts av luddiga svar att någonting ska göras och att förslag är på väg men avsaknaden av konkreta förslag och regelförenklingar är ännu högst påtaglig.

Tystnaden och avsaknaden av idéer från regeringens sida är allvarlig ur flera aspekter. Inte minst för alla de människor som idag faktiskt har svårt att få tag i en egen bostad och som tvingas tacka nej till studier eller arbete för att de inte har någon stans att bo. Så här kan vi inte ha det längre och nu vill vi ha svar från ministern

Idag begärde därför vi alliansledamöter i civilutskottet att kalla till oss bostadsministern för att låta honom komma till utskottet och därmed ge honom en möjlighet att berätta hur han ser på bostadsfrågorna i stort men framförallt för att redogöra för hans och regeringens syn på bostadspolitiken och vad man vill åstadkomma framöver.

Det är nu hög tid att ministern tar bladet från munnen och berättar vad han vill göra för att Sverige ska kunna få fler bostäder på plats. Tystnaden från Kaplan löser nämligen inte den rådande bostadsbristen.

Hela dagens artikel i Expressen kan du läsa här:

http://www.expressen.se/debatt/tystnad-loser-ingen-bostadsbrist-kaplan/

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | februari 23, 2015

Hög tid att se över paketreselagen

På senare tid har jag uppmärksammats på några fall där ideella organisationer och föreningar runtom i Sverige har kommit i kläm på grund av rådande lagstiftning, bl.a. har svenska scouterna kontaktat mig.

När vi stiftar lagar i Sveriges Riksdag utreds de alltid noga innan själva genomförandet och tillkomsten av nya lagar har oftast ett gott syfte. Ibland händer det dock att lagar får konsekvenser som inte alltid är avsedda eller för den delen optimala och då måste vi kunna förändra dem.

En sådan lag är paketreselagen som är en lag som finns till för att skydda oss konsumenter när vi åker på en paketresa. Lagen innebär bland annat skydd mot ändringar i resan som arrangören gör före eller under själva resan. Lagen är tvingande för att privatpersoner inte ska komma i kläm och innebär att bland annat att researrangören inte får erbjuda sämre villkor än vad som står i lagen samt att en researrangör som arrangerar en paketresa alltid måste vara skyldig att ställa säkerhet hos Kammarkollegiet enligt resegarantilagen.

Syftet med lagen är naturligtvis att skydda oss konsumenter genom att kommersiella aktörer i resebranschen ska ta sitt ansvar enligt de kundförhållande som har träffats mellan researrangören och den som köper resan. En stark paketreselag är alltså till nytta för dig och mig och alla andra konsumenter. Nu har det dock visat sig att några ideella organisationer på senare tid har drabbats på ett sätt som inte kan vara avsikten med lagstiftningen. Det handlar framförallt om när en ideell förening vill arrangera en gemensam resa för sina medlemmar som man i lagens mening har betraktats som en researrangör och av Kammarkollegiet därför krävts på att ställa ut resegarantier på samma sätt som renodlade resebolag. En sådan tolkning blir naturligtvis en orimlighet för många av dessa föreningar som saknar de finansiella muskler som kommersiella aktörer i resebranschen har. Ungdomsförbundet Sveriges Flotta och scoutrörelsen är två exempel på ideella organisationer som denna tolkning har slagit hårt mot den senaste tiden.

För att uppmärksamma problemet men framförallt för att få till en ändring av lagen så har jag lämnat in en skriftlig fråga till vår finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) som är ansvarig för konsumentfrågorna i regeringen. Frågan till honom var vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att ideella organisationer inte ska drabbas på liknande sätt framöver och därmed inte omfattas av paketreselagens krav. Hela frågan kan läsas här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Paketreselagen_H211211/

För några dagar sedan fick jag så svar från ministern och av svaret att döma så pågår glädjande nog ett arbete med att se över det så kallade paketresedirektivet på EU-nivå. Direktiv från EU påverkar ju nämligen direkt den svenska lagstiftningen och för att kunna förändra den krävs det att vi lyckas nå framgång i förhandlingarna inom EU. Förhandlingarna pågår fortfarande men det huvudförslag som finns och som också Sverige har ställt sig bakom är att paketresor och assisterade researrangemang som tillfälligtvis erbjuds i ett icke-vinstdrivande syfte till en begränsad grupp resenärer ska uteslutas från tillämpningsområdet. Med andra ord kan vi bara hoppas på att frågan får en snabb lösning och att ideella organisationer kan bli befriade från nuvarande tolkning inom en ganska så snar framtid.

Hela ministerns svar till mig finns att läsa här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Paketreselagen_H212211/

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | februari 19, 2015

Bostadsdebatten blir allt hetare

Ingen har väl missat att bostadsfrågorna har seglat upp och blivit allt viktigare både på den politiska dagordningen och i den offentliga debatten. En starkt bidragande orsak till det ökande intresset är naturligtvis förutom den ständigt aktuella frågan om hur vi kan få fram fler bostäder att vi har en regering och en bostadsminister som uppfattas som alltmer frånvarande när det gäller att lämna konkreta förslag på hur vi kan bygga bort bostadsbristen.

I egenskap av bostadspolitisk talesperson för moderaterna har jag under den senaste tiden deltagit i flera viktiga debatter om just bostadspolitiken tillsammans med vår bostadsminister Mehmet Kaplan. Förra veckan deltog jag bl.a. i en debatt i Aftonbladet TV där vi tillsammans debatterade andrahandsuthyrningen. Bakgrunden är det utspel som ministern nyligen gjorde och som fick stort medialt genomslag där han krävde att Boverket skulle utreda reglerna kring andrahandsuthyrning av bostäder eftersom han ansåg att hyrorna blivit för höga. Jag bemötte hans utspel tidigt men även under förra veckans debatt. För att råda bot på bostadsbristen måste vi kunna göra flera saker samtidigt och enklare regler för andrahandsuthyrning är en viktig del i det arbetet. En återgång till de gamla reglerna för andrahandsuthyrning skulle kraftigt minska utbudet av lägenheter och leda till fler svartkontrakt. Vår politik är istället att få ut fler lägenheter på en vit marknad vilket också har visat sig fungera i praktiken.

Hela debatten mellan mig och bostadsministern i Aftonbladet TV kan du se här:

http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/morgon/article66131.ab

Debatten fortsatte sedan redan samma eftermiddag i riksdagens kammare då det var dags att debattera den interpellation som jag lämnat in till bostadsministern och där jag efterlyser konkreta åtgärder från hans och regeringens sida för att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande. Som jag tidigare har uppmärksammat inte minst här på bloggen är svaren och förslagen få från den nya regeringens sida. Den röd-gröna bostadspolitiken lyser bokstavligen med sin frånvaro och regeringens mål om 250 000 nya bostäder fram till år 2020 framstår mer och mer som en utopi. För när de verkliga förslagen saknas hur ska man då lyckas nå målen för sitt bostadsbyggande?

Slående även under interpellationsdebatten är hur bostadsministern slungar sig med svepande formuleringar om en ”aktiv bostadspolitik” och ”förenklingar” men inte kan precisera vad denna aktiva bostadspolitik innehåller eller vad förenklingarna innebär. Svepande formuleringar kommer aldrig att sätta fart på bostadsbyggandet eller lösa bostadsbristen. Det vi behöver är konkreta åtgärder och i det arbetet måste vi vända på varje sten. Det handlar om alltifrån att få till stånd enklare och kortare planprocesser som att se över handläggningstider hos myndigheter och förändra möjligheterna att överklaga beslut. Viktiga pusselbitar är också att se över strandskyddsreglerna, se över bullerreglerna och hur vi kan arbeta yteffektivt i syfte att få fram mindre och billigare bostäder.

Det finns ingen quick fix när det kommer till bostadsbyggande men vi måste fortsätta arbetet med att undanröja hinder och våga tänka nytt. Det är bara då vi på allvar kan få fart på byggandet. Det blir alltmer tydligt att det också behövs en stark opposition i det arbetet!

Vill du se hela interpellationsdebatten i efterhand kan du göra det här:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210242#/pos=211

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | februari 6, 2015

Ogenomtänkt utspel av Kaplan

Som jag tidigare har konstaterat har det varit ovanligt tyst från den nya bostadsministers sida. För trots att regeringen nu har suttit vid makten i över fyra månader är man in princip helt handlingsförlamad och saknar både konkreta förslag och idéer på hur vi kan får fart på bostadsbyggandet. Ett stort ansvar vilar naturligtvis på bostadsminister Mehmet Kaplan själv och under den senaste tiden har jag därför pressat honom med både frågor och interpellationer i riksdagen om vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att öka nyproduktionen av bostäder. Hittills har svaren uteblivit.

Men igår kom så äntligen ett utspel från statsrådets sida. Men dessvärre var det inga konkreta förslag för att råda bot på bostadsbristen som presenterades denna gång heller utan istället vill han förstöra de möjligheter som en förenklad andrahandsuthyrning har skapat. Statsrådet anser nämligen att de höga andrahandshyrorna är ett akut problem och vill låta Boverket utreda reglerna.

Idag uppmärksammas utspelet i Dagens Industri och där jag uttalar mig kritiskt mot hans förslag som går att läsa här:

http://www.di.se/artiklar/2015/2/5/m-toppen-rasar-mot-kaplans-utspel/

Under Alliansens tid vid makten genomförde vi flera reformer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Det handlade om allt från regelförenklingar till kortare handläggningstider och övriga lättnader för ett ökat byggande. Som en del i att få fram fler bostäder speciellt i våra storstäder där bristen är som allra störst genomförde vi också en rad åtgärder för att underlätta uthyrningen av bostäder på andrahandsmarknaden. Tack vare våra åtgärder har också utbudet av andrahandslägenheter ökat, i synnerhet i Stockholm där utbudet steg med hela 33 procent under 2013 och ytterligare sex procent under föregående år.

För att få fram fler bostäder och mildra bostadsbristen måste vi göra flera saker samtidigt och att öka andrahandsuthyrningen är en viktig del i detta arbete. Därför är det viktigt att inte förstöra möjligheterna till andrahandsuthyrning, särskilt inte med tanke på den bostadssituation som vi idag har på många större orter runt om i Sverige. Går man tillbaka till de gamla regler som gällde tidigare skulle det minska utbudet och förvärra bostadskrisen ytterligare och det är inte rätt väg att gå.

Utspelet från Kaplan är både ogenomtänkt och dumt och bör förpassas dit det hör hemma, nämligen i papperskorgen.

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | februari 4, 2015

Bostadsdebatten fortsätter!

Förra veckan fick jag så äntligen svar på min skriftliga fråga som jag ställt till vår bostadsminister Mehmhet Kaplan om vilka åtgärder han har vidtagit eller avser att vidta för att öka nyproduktionen av bostäder främst i våra storstäder. För det är ju i våra stora städer som bostadsbristen märks som alla störst. Hela statsrådets svar till mig finns att läsa här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Bostadsbristen-i-vara-storstad_H212165/

Av svaret att döma kan jag konstatera att statsrådet hittills inte har vidtagit några konkreta åtgärder alls i syfte att underlätta för ett ökat bostadsbyggande. Inte heller några konkreta och kraftfulla förslag finns i sikte från regeringens sida. Av svaret framgår nämligen bara att man avser att återkomma med ett förslag på så kallade kreditgarantier för att skapa incitament för ett ökat bostadsbyggande. Det är dock oklart hur tillgången till krediter och ekonomiska incitament ska utformas i detalj och när detta ska genomföras. I övrigt hänvisas i svaret till ett flertal nu pågående utredningar som den förra alliansregeringen lät tillsätta och att regeringen i budgeten för 2015 har avsatt 2 miljarder kronor till insatser för förbättrade stadsmiljöer. På vilket sätt det ska skapa nya bostäder och lösa bostadssituationen specificeras dock inte.

Att det har byggts för lite bostäder i Sverige under en lång rad av år oavsett färg på regeringar och att bostadsbristen är stor, inte minst i våra stora städer, är ett faktum som är väl känt sedan tidigare och något som det råder stor enighet kring. Glädjande nog har vi dock under det senaste året sett en påtaglig ökning av bostadsbyggandet och prognoserna pekar nu på att det kommer att produceras ca 40 000 bostäder per år framöver. Även om ökningen är stor så räcker det ändå inte för att nå målen för bostadsbyggandet. Vi behöver göra ännu mer!

Det har nu gått över fyra månader sedan regeringen tillträdde och hittills har som synes de politiska förslagen på bostadspolitikens område lyst med sin frånvaro. Jag kan konstatera att tonläget var högt under själva valrörelsen från den dåvarande oppositionens sida men att när man nu själva har hamnat i regeringsställning hittills inte har gjort några konkreta avtryck alls mer än att nyligen avsluta Storstadsutredningen. En utredning som Alliansen tillsatte och som hade till syfte att analysera bostadssituationen i våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö för att sedan återkomma med förslag på möjliga lösningar.

Som en konsekvens av uteblivna förslag och konkreta åtgärder har jag nu valt att gå vidare med en uppföljande interpellation som är riktad till Mehmet Kaplan. På så sätt får vi en möjlighet att även debattera de viktiga bostadsfrågorna i riksdagens kammare. Då får jag även en möjlighet att pressa statsrådet på hur hans och regeringens förslag ser ut för att lösa bostadsbristen. Jag, men framförallt alla de som idag väntar och har svårt att få tag på en egen bostad förtjänar ett svar från regeringens sida.

Debatten i kammaren kommer att äga rum den 10 februari runt 14-tiden. Hela min interpellation går att följa här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/tgarder-for-ett-okat-bostadsb_H210242/

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | januari 16, 2015

Vad gör regeringen och bostadsministern åt bostadskrisen?

Efter jul- och nyårshelger så startade vi arbetet i riksdagens kammare på allvar igen nu i veckan. Efter en turbulent och stökig period i svensk politik under hösten är det nu dags att blicka framåt med delvis ändrade förutsättningar. Det av statsministern aviserade extravalet som skulle äga rum den 22 mars drogs ju tillbaka efter julhelgen och efter det att det stått klart att en överenskommelse, den s.k. decemberöverenskommelsen, träffats mellan sex av riksdagens åtta partier.

Att hösten blev så stökig som den blev berodde till största del på att SD slutade följa den praxis som används i riksdagen under mycket lång tid. Som innebär att man röstar på sitt eget förslag och avstår i omröstningen om ens eget förslag har fallit. Det gjorde inte SD i budgetomröstningen. Därtill konstaterade de, att de skulle rösta emot alla regeringar som la förslag utan kraftigt minskad migration. Till det kan jag ju konstatera att regeringen inte lyckats förankra sin ekonomiska politik. Kommer man oförberedd till makten kan konsekvenserna bli allvarliga och höstens budgetkollaps är inget annat än ett misslyckande för Stefan Löfven.

Nu har vi i en överenskommelse på plats som underlättar för minoritetsregeringar att styra Sverige där det största politiska blocket har möjlighet att få sin statsminister vald och att också få igenom sin budget. Majoritetsregeringar hör till ovanligheterna i Sverige och med åtta partier i riksdagen är det därför viktigt att vi kan ha ordning och reda i parlamentet.

För min del anser jag att det är viktigt att det finns olika regeringsalternativ, att vi håller ihop Alliansen, att vi får till spelregler för parlamentet som inte skrämmer bort internationella investerare och håller räntor och inflation i schakt. För länder med mycket osäkert läge vad gäller regeringsmakt och ständiga nyval brukar inte hamna högt i världsrankningar.

Att Sverige styrs av en historiskt svag regering kommer vi dock att påminnas än mer om framöver. Regeringen kommer med sannolikhet att förlora många voteringar i viktiga frågor de kommande åren och det är viktigt att vi fortsätter att vara en kraftfull och stark opposition. Alliansen är här för att stanna och står starkare än på mycket länge och vårt gemensamma mål är att ta tillbaka regeringsmakten igen i valet 2018.

På mitt område och som gruppledare för Moderaterna i civilutskottet kan jag konstatera att regeringen inte har levererat någonting av värde fast att man nu har suttit i över 100 dagar. Var är alla idéer, visioner och förslag på bostadspolitikens område och vad gör bostadsministern åt bostadskrisen i vårt land?

Ett av få avtryck som vår nuvarande bostadsminister Mehmet Kaplan har gjort är att han och regeringen igår avslutade en utredning som vi i Alliansen tillsatte förra året och som skulle se över och analysera bostadsbristen i våra tre storstäder. Utredningen skulle slutredovisa sitt uppdrag den 1 september i år och komma med konkreta förslag på hur bostadssituationen kan förbättras. Det är både beklagligt och förvånade att regeringen nu har valt att avsluta ytterligare en utredning i förtid och denna gång en utredning vars syfte var att komma med förslag till ytterligare steg för att förenkla byggandet och hitta lösningar framåt.

Med anledning av gårdagens beslut och regeringens brist på förslag för att lösa bostadskrisen lämnade jag därför idag in en skriftlig fråga till bostadsministern där jag undrar vilka åtgärder han har vidtagit eller avser att vidta för att öka bostadsbyggandet främst i våra storstäder. Vi är många som med spänning väntar på svaret.

Frågan i sin helhet kan läsas här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Skriftlig-fraga-201415165-Bo_H211165/

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | december 21, 2014

Nu laddar vi om!

Det har varit en turbulent tid i svensk politik sedan valet i höstas. Problemen för statsminister Stefan Löfven och den rödgröna regeringen har hopat sig och kulminerade när regeringen i början av december inte fick igenom sin budget i riksdagen. En regering som inte får igenom sin ekonomiska politik blir inte långvarig och därför valde statsministern att avisera att ett extraval ska hållas den 22 mars nästa år.

Stefan Löfven har inte bara misslyckats med att få igenom sin budget utan har även uppvisat en bristande förmåga att regera landet. Under de drygt två månaderna som den rödgröna regeringen har hunnit sitta vid makten har vi redan sett många brutna överenskommelser, viktiga beslut som har skjutits på framtiden och svikna vallöften. Sverige förtjänar så mycket bättre.

En regering som inte är förberedd har en tuff uppförsbacke och alla de farhågor som vi varnade för före valet har nu besannats och tydligt visat att den nuvarande regeringen inte är mogen uppgiften att styra landet eller att ta ansvar för den parlamentariska situationen i Sveriges riksdag. För det kan aldrig vara vår uppgift i opposition att lotsa igenom rödgröna budgeter eller driva igenom regeringens politik i riksdagen. Det hade varit att svika våra väljare.

Vi moderater har tillsammans med våra vänner i Alliansen styrt Sverige framgångsrikt under två mandatperioder. Vi har förhandlat, kompromissat och behandlat varandra med respekt och alltid haft Sveriges bästa för ögonen. Den 22 mars har vi återigen chansen att visa väljarna att det finns ett färdigt regeringsalternativ som både kan och vill ta ansvar för Sverige. För även om det förmodligen inte var någon som varken hade räknat med eller hoppats på ett nyval så måste vi moderater nu tillsammans med övriga Alliansen vara beredda att kavla upp ärmarna och anta utmaningen. Och vi är redo!

Förra veckan presenterade så valberedningen sitt förslag till kommande partiordförande för vårt parti och som ska väljas på vår extrastämma den 10 januari. En enig valberedning förordade Anna Kinberg Batra för posten. Anna är en kompetent politiker och har en gedigen erfarenhet både i partiet och i riksdagsarbetet och jag är mycket glad och stolt över valberedningens förslag. Hon har ett starkt stöd i hela landet och kommer väl förbered för uppgiften att leda vårt parti och för att på allvar kunna ta upp kampen om statsministerposten mot Stefan Löfven.

Nu stundar jul- och nyårshelger och med dem lite välförtjänt vila. Det är viktigt att vi alla samlar kraft och energi så att vi är laddade inför den valrörelse som nu drar igång direkt efter årsskiftet. Själv är jag ordentligt taggad och ser fram emot att möta väljarna igen. För Sverige förtjänar så mycket bättre än den nu sittande regeringen och det skådespel som vi har sett under hösten. Nu laddar vi om för nästa valrörelse!

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | oktober 27, 2014

Nu hotas jobben och Sveriges starka ekonomi

I torsdags presenterade så finansminister Magdalena Andersson (S) sin första budget. Mycket av innehållet i regeringens budgetproposition för 2015 var redan känt sedan tidigare och den innehöll därför få egentliga nyheter. Budgeten innehåller dock flera förslag som nu på allvar kommer att skada svensk ekonomi och den goda utveckling som Alliansen lämnade efter sig. Den nya regeringen kommer till ett dukat bord med Europas kanske starkaste offentliga finanser och där Sverige är det enda EU-land som lyckas minska sin statsskuld mellan åren 2006 och 2014.
Men läget kan snabbt raseras och jag är särskilt bekymrad över att regeringen nu slopar överskottsmålet i statens finanser. Att ha ordning och reda i statens finanser är A och O för att skapa manöverutrymme och kunna göra satsningar och investeringar även i dåliga tider och på så sätt mildra framtida kriser. Att slopa överskottsmålet är inte att ta ansvar eller att rusta Sverige för sämre tider. För det enda vi vet med säkerhet är att nya kriser kommer förr eller senare.
Budgetpropositionen är även en rejäl besvikelse när det gäller jobben. Det är tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet nu rullar tillbaka den arbetslinje som vi i Alliansen har lagt grunden för och som har haft betydande effekter på sysselsättningen. I veckan kom nya siffror som visar att över 370 000 nya jobb har skapats sedan Alliansregeringen tillträdde 2006. Det om något är ett kvitto på att våra reformer har fungerat. Nu väntar istället en återgång till en politik som gör det mer lönsamt att inte arbeta med högre skatter på arbete och höjda bidrag som minskar drivkrafterna till att arbeta och som därmed kommer att dämpa jobbtillväxten framöver.
Det står också klart att satsningarna på jobbskaparna dvs. företagarna uteblir. För samtidigt som regeringen nu satsar 400 miljoner kronor på företagen får det nästan betraktas som en symbolisk summa när man samtidigt höjer skatterna på arbete med över 50 gånger mer. Skattehöjningar på arbete med sammanlagt 25 miljarder kronor kommer att slå hårt mot både jobb och tillväxt.  Jag är särskilt oroad över vad skattehöjningarna kommer att få för effekter för alla våra ungdomar med svag eller ingen anknytning till arbetsmarknaden när man nu gör det dubbelt så dyrt att anställa unga människor.
När Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har presenterat sin första gemensamma budget kan man alltså konstatera att valrörelseretoriken är långt borta och effekterna av regeringsskiftet kommer att bli allt mer tydliga. För så här skriver regeringen själv i sin budgetproposition som man lämnade på riksdagens bord i veckan: ”De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något”.
Regeringens ekonomiska politik kommer därmed att bädda för ännu fler svikna vallöften framöver och det blir allt tydligare att man inte kommer att kunna hålla alla sina utfästelser som man gav i valrörelsen. För en regering som inte sätter jobben främst kommer varken att lyckas hålla ordning på ekonomin eller skapa resurser till vår gemensamma välfärd.

Tack vare Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik och våra reformer för jobb och tillväxt är Sverige i dag på rätt väg med stark ekonomi och ökande sysselsättning. Denna positiva utveckling riskerar nu att brytas då den nya vänsterregeringen går fram med stora skattehöjningar på jobb samt förslag som nedmonterar arbetslinjen.

Trots den omfattande och utdragna ekonomiska krisen har Sverige i dag Europas starkaste offentliga finanser. Bland annat Finanspolitiska rådet bedömer att Alliansens politik för att möta krisens effekter har varit framgångsrik och träffsäker. Sverige är även det enda EU-land som förväntas minska sin statsskuld jämfört med 2006.

Jobben har blivit fler. 340 000 fler människor har i dag ett jobb att gå till jämfört med 2006 och Sverige har högst sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande i hela EU.

Genom reformer som jobbskatteavdraget, RUT- och ROT-avdragen och sänkt restaurangmoms har Nya Moderaterna och de andra partierna i Alliansen lagt grunden för den breda uppgång på arbetsmarknaden vi nu ser. Att fler arbetar är avgörande för en konkurrenskraftig ekonomi och investeringar i välfärden.

Svaret på Sveriges fortsatta utmaningar är därför inte den svartmålning som finansminister Magdalena Andersson (S) nu ägnar sig åt. Avgörande är istället att värna den starka utvecklingen. Det är tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte svarar upp mot detta. De förslag som hittills har presenterats hotar jobb och tillväxt samt försämrar drivkrafterna till arbete. Stora utgifter läggs på att bygga ut ersättnings- och transfereringssystem vilket leder till högre trösklar in på arbetsmarknaden och riskerar att öka utanförskapet.

Dessa förslag är inte förenliga med en ansvarsfull finanspolitik, vilket även bekräftas av att Magdalena Andersson lämnat besked som betyder att den nya regeringen överger överskottsmålet. Det försvagar styrkan i vår ekonomi och Sverige riskerar att stå utan skyddsvallar vid nästa ekonomiska kris.

Med en historiskt svag vänsterregering som prioriterar en återgång till bidragslinjen är det avgörande med en ansvarsfull opposition som står upp för arbete, tillväxt och ordning i de offentliga finanserna.

Längre fram i höst kommer Alliansen presentera vårt budgetförslag. Med fullt finansierade satsningar på mer kunskap i skolan, hållbar infrastruktur, kraftigt ökat bostadsbyggande och bättre villkor för företagande och entreprenörskap vill vi fortsätta att bygga Sverige starkt.

Skrivet av: Ewa Thalén Finné | oktober 14, 2014

Nu väntar en tuff och stark oppositionspolitik

Tiden går fort och idag är det exakt en månad sedan valdagen då väljarna sa sitt. Valresultatet blev naturligtvis en besvikelse och innebar som ju alla vet att Alliansregeringen inte längre fick förnyat förtroende att framgångsrikt fortsätta att leda Sverige.

Istället för en stark, handlingskraftig och sammansvetsad Alliansregering har vi nu fått en historsikt svag regering med socialdemokrater och miljöpartister. En regering som inte förberett sig innan och som tvingas förhandla och göra upp om politiken efter valet. De senaste veckorna har vi sett den nya regeringen ta form och olika politiska förslag och utspel har avlöst varandra. Förslag och utspel som väcker farhågor om vad som ska presenteras i budgetpropositionen om några veckor. För redan nu står det klart att regeringen kommer att göra en ordentlig vänstersväng. Höjda skatter på arbete och inkomster vilket slår mot dem som arbetar och ännu mer mot dem som ännu inte fått ett arbete. Stopp för alternativt drivna verksamheter bl.a. genom stopp för vinster i välfärden är ett resultat efter förhandlingar med regeringens stödparti Vänsterpartiet. Förslag som kommer att minska din och min frihet. Rätten att välja skola, förskola, och läkare är ju grundläggande i min värld.

Men vi moderater kommer att ta strid. Tillsammans med våra vänner i Alliansen ska vi driva en tuff och stark oppositionspolitik mot en historisk svag regering och det arbetet har redan startat. Vi moderater kommer vara en tydlig röst för en forsatt tydlig arbetslinje och för en politik som inte vänder tillbaka till utanförskap och bidragslinje eller försämrar valfriheten.

För egen del blev jag av riksdagsgruppen i förra veckan vald till en av talespersonerna för Moderaterna och kommer att leda partiets arbete i riksdagens Civilutskott de kommande åren. Jag är väldigt tacksam och hedrad över utnämningen och det kommer att bli väldigt stimulerande att få fortsätta Alliansens och Moderaternas arbete inom bl.a. bostadspolitikens område tillsammans med ett toppengäng av kollegor. Jag blev även omvald som andre vice ordförande för den moderata riksdagsgruppen och nu är det vår gemensamma uppgift att kavla upp ärmarna och se till att vi tillsammans driver en tuff och stark oppostionspolitik som lägger grunden för valseger 2018.

Nu kör vi!

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier